روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

Free as a Bird. تقریبا آخرین آهنگ بیتلز

یک دیدگاه ثبت کنید