روزبه بخیت / پزشک عمومی
روزبه بخیت متولد 1359 ، اهل اهواز و پزشک عمومی. عرب نیستم ولی عرب ها رو دوست دارم

تگهای پست 'مطهری'

مک کین ، مطهری

جان مک کین هم مرد . گرچه این روزها ، با پخش ویدیویی که در اون مطهری به یک نفر میگه نادان ، دفاع کردن ازش چندان طرفدار نداره، ولی..